Categorized Speakers 2

Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Nguyễn Tân Kiệt
Chuyên gia Google Adwords
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Richard Branson
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Les Brown
Chuyên gia truyền động lực, Tác giả
Brian Tracy
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
Nguyễn Tân Kiệt
Chuyên gia Google Adwords
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Richard Branson
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
Nguyễn Thành Tiến
CEO Tổ chức giáo dục NIK
DƯƠNG MINH TRIẾT
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
DƯƠNG MINH TRIẾT
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Nguyễn Tân Kiệt
Chuyên gia Google Adwords
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Richard Branson
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Les Brown
Chuyên gia truyền động lực, Tác giả
Nick Vujicic
Diễn giả truyền động lực
Tony Robbins
Diễn giả truyền động lực
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
Nguyễn Thành Tiến
CEO Tổ chức giáo dục NIK
Phạm Minh Thắng
Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Brian Tracy
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Đặng Trọng Khang
Chuyên gia Chứng khoán
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết