Business Leadership

GS. Phan Văn Trường
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp