Speaker Listing 1

Chuyên gia Marketing, Facebook, Agency chuyên nghiệp
Chuyên gia Google Adwords
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân
Chuyên gia truyền động lực, Tác giả
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group