Speaker Listing 3

Đặng Trọng Khang
Chuyên gia Chứng khoán
Nguyễn Thành Tiến
CEO Tổ chức giáo dục NIK
DƯƠNG MINH TRIẾT
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy
Nick Vujicic
Diễn giả truyền động lực
Tony Robbins
Diễn giả truyền động lực