Speaker Listing 8

Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Doanh nhân - Diễn Giả
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Diễn giả – Doanh nhân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
chuyên gia tài chính – ngân hàng độc lập
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Nhà Tiếp Thị Kĩ Thuật Số Hàng Đầu,Diễn Giả
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)