Diễn giả

Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
Jordan Belfort
Nhà biên kịch, Nhà diễn thuyết
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Richard Branson
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group
Đặng Trọng Khang
Chuyên gia Chứng khoán
Nguyễn Thành Tiến
CEO Tổ chức giáo dục NIK
DƯƠNG MINH TRIẾT
Chủ tịch tập đoàn Big Talent Academy