Diễn giả

T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Brian Tracy
Diễn giả truyền cảm hứng, Tác giả