Diễn giả

Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Richard Branson
Nhà đầu tư, Doanh nhân
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân