Diễn giả

Nguyễn Dương
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Nguyễn Kim Hùng
Doanh nhân - Diễn Giả
Võ Phi Nhật Huy
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Thầy Trần Việt Quân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
Nguyễn Thế Lữ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
Phạm Thanh Hưng
Phó chủ tịch tập đoàn CEN Group