Diễn giả

GS. Phan Văn Trường
Quản trị doanh nghiệp – Giảng viên
Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
Nguyễn Tân Kiệt
Chuyên gia Google Adwords
Blair Singer
Vua Bán Hàng, Diễn Giả Quốc Tế
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Robert Kiyosaki
Nhà đầu tư, Tác giả, Doanh nhân