Motivation

Lê Chí Linh
Diễn giả – Doanh nhân
Thầy Trần Việt Quân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Jack Canfield
Tác giả, Diễn giả truyền động lực
John C. Maxwell
Tác giả, Chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực
Les Brown
Chuyên gia truyền động lực, Tác giả
Nick Vujicic
Diễn giả truyền động lực
Tony Robbins
Diễn giả truyền động lực