Businessmen

Nguyễn Dương
Chuyên gia trải nghiệm khách hàng và chiến lược.
Nguyễn Kim Hùng
Doanh nhân - Diễn Giả
Võ Phi Nhật Huy
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Võ Văn Đảng
Doanh Nhân - Diễn Giả - CEO
Lê Chí Linh
Diễn giả – Doanh nhân
Thầy Trần Việt Quân
Diễn giả – nhà đào tạo truyền cảm hứng – Doanh nhân
Ken McElroy
nhà đầu tư, Tác giả và Doanh nhân Bất động sản
T. Harv Eker
Doanh nhân, tác giả, chuyên gia, đào tạo diễn giả chuyên nghiệp
Nguyễn Thế Lữ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị & Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Qũy Đầu tư Saigon Asset Management (SAM)
Adam Khoo
Doanh nhân, Tác giả, Chuyên gia truyền động lực